1. KLUBBEN

Klubbens navn er Stavanger Deep Sea Fishing Club

(Forkortet SDSFC ).

 2. FORMÅL

SDSFC`s formål er å  : 

            fremme havfiskesport i Tananger / Stavangerområdet

            avholde klubbmøter

            arrangere klubbkonkurranser

            ivareta ”Fiskefestivalen i Tananger” som tradisjon

            bistå som arrangør av nasjonale og internasjonale mesterskap

3. MEDLEMMER

Som aktive medlemmer tas opp interesserte personer som vil arbeide aktivt for de formål nevnt i SDSFC`s vedtekter.

Styret godkjenner nye medlemmer. Medlemskontigent skal være betalt innen en dato fastsatt av styret. Eksklusjon av medlemmer gjøres av generalforsamling.

4. STYRET

Styret skal forestå den løpende drift av SDSFC i henhold til klubbens lover og vedtak fattet i generalforsamlingen. Det skal føres protokoll fra møter i styret.

Styret skal legge frem årsmelding og revidert regnskap for generalforsamlingen. Årsberetning og regnskap skal følge innkallingene.

Styrets formann er tildelt signaturrett for klubben.

Styret utnevner æresmedlemmer.

5. SAMMENSETNING AV STYRET

Styret består av leder, nestleder, 2 styremedlemmer. 

Funksjonstiden for disse verv er 2år

6. STYRETS FUNKSJON

Møter holdes når leder finner det påkrevet.

Møter kan også holdes hvis minst 2 styremedlemmer krever dette. Styret er beslutningsdyktig når det er minst 3 styremedlemmer  tilstede. Alle saker avgjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

 7. ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er klubbens høyeste myndighet. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av februar. Innkalling skjer med minst 4 ukers forvarsel. Alle medlemmer har møte- og stemmerett. Innkomne forslag skal være styret i hende senest 2 uker før generalforsamling.

Styret har ikke stemmerett ved behandling av årsberetning og regnskap.

8. OPPGAVER FOR GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen skal inneholde følgende punkter:

                   a: valg av ordstyrer

                   b: valg av 2 (to) til å undertegne protokollen

                   c: styrets beretning

                   d: regnskap

                   e: fastsette neste års medlemskontingent

                   f: budsjett

                   g: innkomne forslag

                   h: valg av styret, revisor og valgkomitè på 2 medlemmer

Sakene avgjøres med simpelt flertall. Vedtektsendringer krever minst 2/3 flertall

9. EKSTRAORDINÆR  GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling skal innkalles med minst 8 dagers forvarsel, når styret finner det nødvendig eller når det skriftlig forlanges av minst 1/3 av medlemmene.

10.OPPLØSNING

Beslutning om klubbens oppløsning kan kun fattes av generalforsamlingen, hvor minst 2/3 av medlemmene er tilstede og da med 2/3 stemmeflertall. Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdyktig, kan det kalles inn til ekstraordinær generalforsamling. Her blir beslutningen bindende hvis den gjøres med minst 2/3 flertall uansett hvor mange medlemmer som møter frem. Ved oppløsning skal SDSFC`s premiesamling og andre faste eiendeler forbli i Sola Kommune. Eventuelle likvide midler skal gå til formål som fremmer de interesser som er nevnt i disse SDSFC`s vedtekter.

Revidert 19.01.2019